Aripile lui Icar

Categories:  anunt

Motto: ,,Încearcă să privești lumea din perspectiva unui pictor, pătrunzând într-unul dintre miile de universuri artistice’’
O escapadă culturală
Ești gata să fii martorul procesului creator a unui artist? Ești în căutarea unei activități relaxante care îți va îmbogăți cultura general? Sau poate ai sufletul unei artist în căutarea inspirației și dorești ca lumea să îți cunoască talentul?

Alăturați-ne nouă în acest proiect artistic pentru o atmosferă de schimb creativ.
În fiecare zi vei avea parte de un program autentic, dezvoltându-ți abilitățile creatoare alături de artiști din toate țările lumii. Totodată te vei putea familiariza cu tradițiile și obiceiurile diferitor țări, explora natura înconjurătoare, dar cel mai important îți poți dezvolta individualitatea creatoare regăsindu-ți vocea interioară.

Locația desfășurării evenimentului
Loggas Hotel, Sidirochori Kastoria, Greece

Sporirea continuității artei are loc în țara care a pus bazele culturii încă din antichitate – și anume Grecia. Reședința din Kastoria a Centrul Cultural ,,ARTELIT’’ din Republica Moldova în parteneriat cu Loggas Hotel Kastoria te invită la cea de a III-a ediție a evenimentului ,,Aripile lui Icar’’, în perioada 24 septembrie – 3 octombrie 2023. Acest eveniment poartă numele eroului grec, ca fiind simbolul omului de a se depăși pe sine, de a se ridica, în zborul său spre libertate, dorește să ofere independența de creație a pictorilor din mai multe țări pentru împărtășirea viziunilor artistice.

Activități incluse:
Dialoguri culturale între artiști din țări precum România, Elveția, Ucraina, Benin, India ce vor crea o sinteză a artei populare și a celei moderne, și totodată vor răspândi diverse genuri de artă publicului larg. Master-classuri prezentate de artiștii participanți ce vor culmina cu o expoziție a Rezidenței artistice pe data de 26 septembrie, unde toți participanți vor avea șansa să își expună lucrările. Totodată publicul participant va avea șansa să admire lucrările unor artiști în cadrul expozițiilor personale organizate de Galeria Looga’s în cadrul hotelului.

Te așteptăm cu nerăbdare să îți descoperim talentul în cadrul acestui eveniment!

Parteneri ai acestui proiect:
Loggas Hotel Kastoria, Galeria Alexandra’s din București, Uniunea Artiștilor Plastici din Kiev și proiectul „Perspectivă ecologică” al Academiei Naționale de Arte din Lvov.

Pentru mai multe detalii, contactați-ne pe adresele:
Elvira CEMORTAN-VOLOSIN, Coordonator CC ARTELIT, +373 79 420 655
Adelina NUCA, Critic de artă, +373 60 251 949


EN

The Wings of Icarus

Motto: “Try to see the world from the perspective of a painter, entering one of the thousands of artistic universes”

A cultural escapade
Are you ready to witness the creative process of an artist? Are you looking for a relaxing activity that will enrich your general culture? Or maybe you have the soul of an artist looking for inspiration and want the world to know your talent?

Join us in this art project for an atmosphere of creative exchange.
Every day you will have an authentic program, developing your creative skills with artists from all countries of the world. At the same time, you will be able to familiarize yourself with the traditions and customs of different countries, explore the surrounding nature, but most importantly you can develop your creative individuality by finding your inner voice.

The location of the event
Loggas Hotel, Sidirochori Kastoria, Greece

The enhancement of the continuity of art takes place in the country that laid the foundations of culture since antiquity – namely Greece. The residence in Kastoria of the “ARTELIT” Cultural Center from the Republic of Moldova in partnership with Loggas Hotel Kastoria invites you to the 3rd edition of the “Wings of Icarus” event, from September 24 to October 3, 2023. This the event is named after the Greek hero, as the symbol of man to overcome himself, to rise, in his flight to freedom, he wants to offer the creative independence of painters from several countries for the sharing of artistic visions.

Activities included:
Cultural dialogues between artists from countries such as Romania, Switzerland, Ukraine, Benin, India that will create a synthesis of popular and modern art, and at the same time will spread various genres of art to the general public. Master-classes presented by the participating artists that will culminate with an exhibition of the Artistic Residence on September 26, where all participants will have the chance to exhibit their works. At the same time, the participating public will have the chance to admire the works of some artists in the personal exhibitions organized by Looga’s Gallery in the hotel.

We look forward to discovering your talent at this event!

Partners of this project:
Loggas Hotel Kastoria, Alexandra’s Gallery from Bucharest, the Union of Plastic Artists from Kyiv and the “Ecological Perspective” project of the National Academy of Arts from Lviv.

For more details, contact us at:
Elvira CEMORTAN-VOLOSIN, CC ARTELIT Coordinator, +373 79 420 655
Adelina NUCA, Art Critic, +373 60 251 949